VOS Whistleblowing s riadením korupčných rizík

je samostatný modul znalostnej aplikácie ISIT software CZ/SK v českom alebo slovenskom právnom prostredí.

ISIT software CZ/SK je znalostná softvérová aplikácia s lokalizáciou v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Je vytvorená audítormi s praktickými skúsenosťami v právnom rámci slovenskej/českej legislatívy pri riadení všetkých procesov kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, protispoločenskej činnosti vrátane tvorby a udržiavania bezpečnostnej dokumentácie. Aplikácia je manažérskou konzolou pre bezpečné a spoľahlivé riadenie procesov v každej organizácii .

Viac informácií o moduloch získate na wwww.isitcz.cz alebo www.isitslovakia.sk

V Českej republike

je aplikácia distribuovaná pod obchodným názvom ISIT software CZ v českej jazykovej lokalizácii a v právnom prostredí českej legislatívy.

V Slovenskej republike

je aplikácia distribuovaná pod obchodným názvom ISIT software SK v slovenskej jazykovej mutácii a v právnom prostredí slovenskej legislatívy.

V oboch prípadoch je možné použiť anglickú jazykovú mutáciu v príslušnom právnom prostredí, s výnimkou prekladu databázy údajov

Pre zmluvných Partnerov, ktorí využívajú multiadmin platformu na komerčnej báze pre poskytovanie služieb zákazníkom ponúkame BRAND názvu modulov aplikácie

Modul VOS Whistleblowing s riadením korupčných rizík
Je samostatným modulom znalostnej aplikácie pre dôveryhodné, bezpečné nahlasovanie, procesovanie a vyhodnocovanie protispoločenských a protikorupčných aktívít podľa platnej legislatívy vychádzajúcej zo Smernice 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práv Unie (smernice o whistleblowingu) ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie ( smernica o whistleblowingu) a platnej národnej legislatívy doplnený o nezávislú časť riadenia korupčných rizík podľa STN ISO 37001.

Softvérový modul VOS WB je bezpečným riešením, ktorý garantuje bezpečnosť a dôvernosť pri oznamovaní a spracovaní osobných údajov Oznamovateľa a predmetu oznámenia

Povinný subjekt má umiestnený odkaz na VOS WB na svojej web stránke, prostredníctvom ktorej ľubovoľný Oznamovateľ môže bezpečne s garanciou dôvernosti nahlásiť svoj Podnet s voľbou anonymného alebo chráneného oznámenia.

Aplikačnú časť softvérového modulu má inštalovanú Zodpovedná sosoba, ktorá prijíma, procesuje a vyhodnocuje všetky Oznámenia.

Dôvernosť pri spracúvaní je garantovaná administráciou portálu so zabezpečeným uchovávaním dát a to buď na úložiskách povinného subjektu alebo serveroch vlastníka autorských práv na zmluvnom základe.

SPÔSOB VYUŽITIA

VOS WB ako individuálne riešenie pre Povinný subjekt
VOS WB ako služba pre X povinných subjektov ( pre Partnerov poskytujúcich službu Pověřené osoby) , subjekty sú zalicencované s dôrazom na bezpečnosť uchovávaných dát


Prečo si zvoliť naše riešenie ?

1. Tradícia a bezpečnosť – architektúra modulov aplikácie je overená niekoľkoročným používaním tisícov užívateľov v moduloch GDPR a KBO, kde garantujeme dôvernosť a bezpečnosť pri spracúvaní citlivých aktív
2. Dostupnosť 24/7
3. Jednoduchosť a oparebilita využitia
4. Príjemná cena a dostupná podpora (od 49 eur/mesiac)
5. Plná podpora pre Partnerov poskytujúcich služby zákazníkom ( právne kancelárie, IT služby, BOZP a GDPR špecialistov ai) s možnosťou Brandu podľa požiadavky Partera
6. Nadstavbová časť Analýzy korupčných rizík podľa ISO/IEC 37000
7. Možnosť využitia ďalších modulov aplikácie ako manažérskej konzoly pre riadenie procesov v organizáciách ( GDPR, KYBE, Helpdesk, eLearning )


Podporné služby

Na požiadanie zrealizujeme služby externého auditu protikorupčnej činnosti v organizácii, preškolenie zamestnancov organizácie alebo služby Zodpovednej osoby
ŠKOLENIA ZODPOVEDNÝCH OSôB A ZAMESTNANCOV : preškoľujeme Zodpovedné osoby a zamestnancov organizácie : vstupné školenia pre nových zamestnancov a elearning pre trvalé preškoľovanie


ZÁSADNÁ OTÁZKA PRE VOS

Prečo využívať samostatný softvér na správu VOS, keď nám stačí zadať jednu alebo viac mailových adries na splnenie podmienky pre dostupnosť systému?
Formálne splníte požiadavku 24/7 pri poskytnutí mailovej adresy na oznamovanie podnetov, nemôžete však jednoznačne garantovať parameter dôvernosti pri spracúvaní oznámenia a ochranu identity oznamovateľa. K mailovým adresám majú v každej organizácii prístup okrem vlastníka aj minimálne administrátori systému a môžu poverené tretie strany pri servise ( na základe SLA), kdežto k uzavretému VOS systému v softvérovej verzii majú výhradný prístup len určené osoby. Súčasťou VOS v softvéri je zároveň manažérska konzola pre Zodpovednú osobu na konkrétny manažment každého oznámenia počas jeho životnosti, teda nie len papierové usmernenie a formalizované dokumenty, ale sofistikované riešenie s garanciou dôvernosti, správneho postupu , generovania výstupov, upozorňovania na plnenie termínov a zákonnej archivácie oznámení.
Treba si uvedomiť aj možné spochybnenie celého procesu vyšetrovania podnetu v prípade nedodržania dôvernosti spracúvania, vyzradenia totožnosti oznamovateľa a jeho následnú ostrakizáciu s prihliadnutím na výšku pokút za jednotlivé porušenia zákona o whistleblowingu. Použitie softvérovej platformy sa javí výrazne bezpečnejšie , dôvernejšie a transparentnejšie ako prosté oznamovanie na formálny email.


Kompetencie a kvalifikácia

Softvéroví architekti modulu VOS Whistleblowing a riadenie korupčných rizík sú R. Václav LL.M., MBA, interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001:2019 (TÜV SÜD) a Ing. B. Simonovič lead auditor informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001 (Tayllorcox), Mgr. Eva Rupcová, právnik špecialista.

eLearning

Modul VOS Whistleblowing má prístup k web platforme eLearning na preškolenie zamestnancov povinného subjektu aj k problematike whistleblowingu.

Kontakt

Sídlo společnosti v ČR

ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno
IČO: 09453741
DIČ: CZ09453741
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
IBAN: CZ77 0300 0000 0002 9468 3635
telefon: +420 607 715 380
www.isitcz.cz
mail : info@isitcz.cz

Společnost ISIT SOFTWARE CZ, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119103

Sídlo spoločnosti v SR

ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
IČO: 44783990
IČ DPH: SK2022839104
Bankovné spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK59 7500 0000 0040 2403 0210

Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. je zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 58669/B

Zákaznická podpora

telefon: + 421 911 110 305
e-mail: info@isitslovakia.sk

Technická podpora

telefon: +421 948 603 722
e-mail: support@isitslovakia.sk

info@isitslovakia.sk